Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně                   fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je           RATATA Investments s.r.o. IČ 01662180 se sídlem Korunní 1143/84, 101 00 Praha 10 (dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou: email: info (at) ratata-investice.cz, telefon: (+420) 603 882 246.

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;                                identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem          na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více          zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této            fyzické osoby.

4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění       Vaší objednávky.

2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·       plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·       oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a                       newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·       Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a         newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách         informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.    Účelem zpracování osobních údajů je

·       vyřízení Vaší objednávky (poptávky) a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a                 správcem; při objednávce (poptávce) jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení                     objednávky (poptávky) (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření           a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·       zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje

·       po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a                    uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

·       po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby

·       podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

·       zajišťující provozování služby,

·       zajišťující marketingové služby.

2.    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte

·       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·       právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·       právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III             těchto podmínek.

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno          Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním objednávky (poptávky) z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s             podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím               souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých                 internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste                 správci poskytl/a.

 

      Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Kontakty

Petr Králík -  jednatel 

Ing. Petra Králíková

výkonná ředitelka

Veronika Horáková

vedoucí oddělení

nákupu bytů

Dana Fialová

správce bytů

Nikol Nováková

správce bytů

RATATA  - investice 

Petr Králík - jednatel společnosti

jednání s investory, obchody, příprava podkladů pro investory

Korunní 1143/84, Praha 101 00

RATATA  - Správa investičních nemovitostí Chomutov s.r.o.

řešení konkrétních bytových jednotek - pronájmy

Dana Fialová

17.listopadu 4562, Chomutov

Tel.: 737 230 605

RATATA  - Správa investičních nemovitostí Jirkov s.r.o.

řešení konkrétních bytových jednotek - pronájmy

Nikol Nováková

17.listopadu 4562, Chomutov

Tel.: 731 694 787

RATATA  - vedoucí oddělení nákupu bytů

Veronika Horáková

17.listopadu 4562, Chomutov

Tel.: 603 88 22 46

Spravujeme stovky bytů - našim investorům měsíčně chodí na účty přes 2 500 000 Kč

Copyright © 2018 RATATA All Rights Reserved.